Belajar Jasa SEO Blog Dan Website

Senin, 21 Juli 2014

Daftar Istilah Ilmiah Islam

Unknown

Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah SWT karena masih diberikan kesehatan dan kesabaran dalam semangat membaca, dan saat ini hasil saya membaca akan saya tulis di catatan blog saya dan akan saya beri judul Daftar Istilah Ilmiah 3, dengan alasan yang sama seperti di Daftar Istilah Ilmiah 2, saya harap andapun bersabar untuk membaca dan selalu semangat, saya yakin ini bermanfaat untuk diri kita terlebih saya yang awam tentang ilmu islam.


Daftar Istilah Ilmiah 3 : 

 • Ijtihad : Usaha sungguh-sungguh yang dilakukan para ulama untuk mencapai suatu putusan ( kesimpulan ) hukum syari’at mengenai kasus tertentu yang penyelesaianya belum tertera dalam al-Quran dan as-Sunnah
 • Ilhad : Sikap pengingkaran terhadap adanya Tuhan, Dan seringkali yang di maksud  dengannya adalah aliran filsafat yang berdasarkan pengingkaran terhadap keberadaan Allah SWT
 • Illat    : Sebab yang samar yang terdapat dalam hadits yang dapat merusak keshahihannya
 • Imaduddin Ibnu Katsir   : Imaduddin adalah gelar Imam Ibnu Katsir, yang bermakna : tiang agama
 •  Inabah : perasaan ingin kembali setelah berbuat dosa dan maksiat yang kemudian diikuti dengan taubat. Inabah kepada Allah artinya kembali dan bertaubat kepada Allah SWT
 • Inqitha : Terputusnya Rangkaian sanad. Dalam sanadnya terdpat inqitha’, artinya : dalam sanad itu ada rangkaian yang terputus
 •  Iradah Kauniyah : Kehendak Allah yang pasti terjadi, sekalipun Allah tidak mencintai dan meridhainya

 • Iradah Syar’iyah : Kehendak Allah yang di dasari oleh cinta dan ridhanya

 •  Iradah : Kehendak
 •  Istidraj : Anugrah atau rizki yang di berikan Allah kepada orang yang berbuat maksiat, dimana pemberian seperti itu secara bertahap akan berakhir dengan petaka dan kesengsaraan, jika orang tersebut tidak bertaubat
 •  Istighatsah : Memohon pertolongan kepada Allah ketika di timpa bencana, musibah, kesulitan, dan sebagainya
 • Istirja’ : Mengucapkan, Innalillahi wa inna ilaihi raji’un ( sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada-Nya kami akan kembali)
 •  Itsbat : Penetapan
 • Jabriyah : Kelompok sesat yang menganggap bahwa manusia adalah makhluk yang terpaksa dan tidak memiliki pilihan dalam mengerjakan kebaikan dan keburukan
 • Jahiliyyah : Kebidihan akan Agama, yaitu suatu zaman kejahilan yang ciri utamanya adalah mengagungkan selain Allah dengan di sembah, dipuja, dipatuhi, dan ditaati. Ciri lainya kebobrokan mental, kerusakan akhkak, merajalelanya kejehatan, sebagaimana zaman sebelum datanya agama Islam yang di bawa oleh Rasulullah SAW

 • Jahmiyah : Golongan sempalan yang merupakan para pengikut Jahm bin Shafwan yang bermadzhab sesat. Salah satu poin aqidah mereka dalam masalah tauhid adalah menolak sifat-sifat Allah. Sedangkan madzhab mereka dalam masalah takdir adalah penganut paham Jabriyah. Dan dalam masalah keimanan, mereka menganut paham Murji’ah yang menyatakan bahwa iman itu cukup dengan pengakuan hati tanpa harus diikuti dengan ucapan dan amalan. Sehingga konsekuensi dari pendapat mereka ialah bahwa pelaku dosabesar adalah seorang mukmin yang sempurna imannya
 •  Jayyid : Baik
 • Jizyah : Upeti yang harus di bayar oleh pihak kafir dzimmi kepada Negara Islam, atas segala perlindungan dan ketentraman yang di berikan oleh kaum Muslimin
 •  Jumhur : Mayoritas

 • Kaffarat : Dendan yang harus di bayar karena melanggar larangan Allah atau melanggar janji, sebagai penutup, penebus, dan penghapus dosa-dosa

 • Kalimat Ikhlas : Kalimat La illaha illallah
 • Karamah : Kejadian luar biasa yang Allah tampakan melalui tangan sebagian hamba-hambanya yang shalih, yang berpegang teguh dengan syari’at, sebagai pemuliaan dan penghargaan dari Allah SWT kepada mereka
 •  Karramiyah : Mereka adalah pengikut Muhammad bin Karram as-Sijistani yang bermadzhab tasybih dan tadsim
 • Kasysyaf : Istilah sufi, yaitu tersingkapnya hijab yang menjadi penghalang manusia dengan alam ghaib, sehingga para pengikut sufi bisa melihat dan mengetahui hal-hal ghaib dengan jelas. Mereka meyakini bahwa jika sampai derajat kasysyaf, maka mereka dapat mengetahui hal-hal yang gela, rahasia-rahasia yang tersembunyi, dan memecahkan segala persoalan yang pelik. Tapi pada hakikatnya bahwa itu hanyalah merupakan talbisiblis dalam rangka menyesatkan manusia.
 • Khalaf : Yakni yang datang belakangan, mereka adalah generasi ulama Islam yang hidup sesudah masa ulama salaf

 • Khalil : Khalilurrahman atau khalilullah ialah hamba pilihan dan kekasih Allah. Hanya ada dua orang yang di juluki sebagai khalilullah, yaitu Nabi Ibrahim AS, dan Nabi Muhammad SAW.
 • Khawarij : Kelompok ahli bidah sesat yang pertama kali membelot dari jamaah kaum Muslimin. Mereka mengkafirkan Utsman dan Ali, mengkafirkan para hakim dan setiap orang yang rela dengan tahkim, Mereka juga mengkafirkan para pelaku dosa besar serta berpandangan bolehnya memberontak terhadap penguasa yang menyelisihi sunnah
 •  Kitab al-Musnad : Kitab hadits yang di tulis berdasarkan urutan para sahabat yang meriwayatkan hadits, seperti Musnad Ahmad bin Hanbal
 • Kitab as-Shahih : Kitab hadits yang penulisnya menganggap hanya menyantumkan hadits-hadits shahih di dalamnya
 • Kitab as-Sunan : Kitab hadits yang mencantumkan hadits-hadits berdasarkan bab fiqih; thaharah. Shalat, dan seterusnya
 • Kunyah : Nama panggilan untuk kehormatan yang di awali dengan kata Abu ( bapak ), Ummu ( IBU ), Atau Ibnu (anak ), seperti : Abu Abdullah, Ummu Salamah, Ibnu Umar, dan lain-lain

0 komentar:

Posting Komentar